Algemene Voorwaarden

WarrantyCare Services; Your Warranty, Our Care!

 

Voorwaarden en beperkingen WarrantyCare Services.

Definities en Termen Bronze, Silver en Gold Pack:

 • WarrantyCare Services is een handelsnaam en uitgever van Warrantycare Service Packs en hierna te noemen WCS.
 • NBD-HD (Next Business Day Hardware Delivery): Levering eerstvolgende werkdag.
 • SBD-HD (Same Business Day Hardware Delivery): Levering dezelfde werkdag.
 • DOA (Dead On Arrival): Defect bij aankomst of defect tijdens eerste installatie.
 • Serienummer: Een unieke combinatie cijfers en letters gekoppeld aan de geleverde hardware en servicepack.
 • Activatie code: Een unieke en eenmalige code geleverde bij het servicepack ter activatie.
 • Service call: Een aanvraag tot het opstarten van de WarrantyCare HD Service.
 • Down Time: Tijd dat een server niet beschikbaar is voor gebruik.
 • Bring-in and return policy: Klant verzorgt en betaalt het terugsturen van het product naar WarrantyCare en WarrantyCare verzorgt en betaalt het opsturen van het product naar de klant alleen binnen Nederland.
 • Klant: Eindgebruiker of eigenaar van de hardware dan wel een door de klant geautoriseerde professional zoals een Automatiseerder, Systeembeheerder of IT specialist etc.
 • Leenmodel: Een tijdelijk gelijkwaardig of nieuwer en tevens compatibel product ter vervanging van het defect gemelde product totdat oorspronkelijke product weer gerepareerd retour is gekomen.
 • Borg: Financiële borg welke wordt gestorneerd na retour defecte apparatuur en afhandeling support call.

Aanmelden Service Call:

 • Zorg ervoor dat u tijdens het eerste contact voor een snellere vaststelling van het probleem fysiek toegang heeft tot het ondersteunde product.
 • WCS medewerkers zijn telefonisch beschikbaar op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur CET, behalve op officiële feestdagen. Geef tijdens het eerste contact altijd duidelijk aan om welk WCS pack het gaat met de bijbehorende code.
 • Een service call welke een WCS medewerker heeft ontvangen op werkdagen vóór 12.00 uur ‘s middags CET geldt als eerste werkdag en komt in aanmerking voor vervangende hardware volgens de afgesloten service.
 • Tijdens het telefoongesprek vraagt de WCS medewerker naar het serienummer van het systeem ter verificatie. De WCS medewerker zal ook het serviceniveau controleren en controleren of de services voor het ondersteunde product nog geldig zijn. Daarna doorloopt de WCS medewerker een reeks stappen voor de probleemvaststelling om een duidelijke diagnose van het probleem te kunnen stellen.
 • Als de klant hierom wordt gevraagd door een WCS medewerker, moet indien mogelijk de klant kunnen aangeven welke foutmeldingen op het scherm verschijnen en onder welke omstandigheden deze plaatsvinden.
 • De klant dient aan de service medewerker te melden welke stappen al zijn ondernomen om het probleem op te lossen voordat met de support van WCS contact is opgenomen.
 • De WCS medewerker kan de klant vragen het chassis van het product te openen, hardware te verwijderen, software te bewerken of andere handelingen uit te voeren om zo een juiste diagnose te stellen.
 • Als het product buiten de toepasselijke periode van de garantie valt of het defect niet valt onder de door de fabrikant gestelde garantievoorwaarden (waaronder maar niet beperkt tot, transsportschade, waterschade, bliksemschade etc etc) wordt mogelijk een extra vergoeding voor de diagnose en oplossing van het probleem in rekening gebracht. De WCS packs en de hiervoor gelden voorwaarden zijn in dat geval niet meer van toepassing.

Vervangende- of leenhardware:

 • Alle vervangende hardware dient door de klant zelf te worden geplaatst en geïnstalleerd. WCS biedt geen werkuren op locatie voor zaken waaronder, maar niet beperkt tot, de installatie van vervangende hardware, software of (her)installatie van software etc etc.
 • Indien de WCS Service medewerker tijdens de diagnose vaststelt dat de reparatie niet door de klant zelf met een onderdeel is op te lossen, zal WCS het gehele apparaat vervangen volgens de wijze waarin het afgesloten WCS pack voorziet.
 • Indien de klant WCS en/of een geautoriseerde WCS wederverkoper vraagt onderdelen te vervangen, (her)installeren of andere werkzaamheden uit te voeren wordt er voor deze service een extra vergoeding in rekening gebracht. Een eventuele installatie en/of vervanging door een externe servicemonteur welke wordt ingeschakeld door WCS valt niet onder de WCS service en zal op basis van beschikbaarheid worden ingezet en aangeboden.
 • Indien er aanvullende hardware vereist blijkt te zijn tijdens het vervangen van de reeds verzonden hardware op locatie van de klant, geldt dit als een nieuwe service call en zal de vervangende hardware opnieuw volgens de afgesloten servicevoorwaarden worden geleverd.
 • Alle geleverde hardware ter vervanging van defecte hardware zal in eerste instantie worden gefactureerd op 14 werkdagen. Na ontvangst van de defecte hardware volgens de geldende garantie en servicevoorwaarden zal de factuur worden gecrediteerd.
 • Niet aanwezig: Als de ontvanger niet op de locatie aanwezig is wanneer de vervangende hardware wordt aangeboden, zal de WCS vertraging oplopen. Indien mogelijk laat de koerier of pakketdienst een kaartje achter om de klant te laten weten dat hij de locatie heeft bezocht. In dat geval moet de klant mogelijk een nieuw aflevermoment plannen om de vervangende hardware in ontvangst te nemen. Eventuele extra kosten die worden gemaakt voor de tweede levering zullen aan de klant worden doorberekend. Tevens vervalt de plicht van WCS om binnen het afgesproken termijn de hardware te leveren.

Retour defecte hardware:

 • Na ontvangst van de vervangende hardware heeft de klant 5 werkdagen de tijd de defecte hardware te vervangen en de defecte hardware klaar te maken om afgehaald te worden door de WCS koerier in het geval de afgesloten WCS hierin voorziet. De defecte hardware dient op dezelfde wijze te worden verpakt en aangeboden zoals de vervangende is geleverd.
 • Indien de defecte hardware niet binnen de gestelde termijn van 5 werkdagen kan worden afgehaald dan wel niet retour komt zal de openstaande factuur niet worden gecrediteerd aan de klant.
 • Indien de geretourneerde hardware van de klant na controle, door WCS of de fabrikant, niet of deels valt onder de gestelde garantievoorwaarden dan zal de vervangende hardware eveneens deels of niet worden gecrediteerd en de niet defecte hardware weer terug naar de klant verstuurd.

Overige voorwaarden en beperkingen:

 • Uitgesloten maar niet beperkt tot, zijn defecten ontstaan door: blikseminslag, stroomuitval, brand, waterschade,  overstroming, vandalisme, natuurrampen of door ondeugdelijk gebruik. Een garantieclaim dient ten alle tijden te voldoen aan de garantievoorwaarden van de hardware fabrikant welke als leidend wordt gebruikt door WCS.
 • Onderdelen die niet vallen onder de Same of Next Business Day Delivery servicevoorwaarden zijn: redundante onderdelen en onderdelen die geen directe storingen (Down Time) veroorzaken. Deze zullen worden vervangen volgens de normale garantieprocedure en garantietermijn van de desbetreffende fabrikant via WCS.
 • Het vervangen van defecte hardware, waarop de aangekochte service van toepassing is, is gelimiteerd aan maximaal 2 x de vervanging binnen de afgesloten garantieperiode. Hierna bestaat de mogelijkheid een nieuw service contract af te sluiten voor de resterende periode.
 • WCS is nooit verantwoordelijk voor schade of omzetderving veroorzaakt door wat voor reden dan ook. Mocht WCS desondanks toch aansprakelijk worden gesteld en bevonden dan zal de verschuldigde schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag dat door WCS aan de klant in rekening is gebracht voor haar servicepack welke betrekking heeft op de geleverde hardware.
 • Defecte hardware zal altijd door gelijkwaardige of nieuwere hardware worden vervangen. Onder gelijkwaardige hardware wordt verstaan: Hardware van dezelfde leeftijd of jonger (al dan niet refurbished) met gelijkwaardige of verbeterde specificaties en minimaal met de zelfde garantieduur welke nog resteerde voor de origineel aangekochte hardware.
 • Alle garantie bepalingen waaronder de resterende duur van de fabrieksgarantie vanaf originele aankoop  worden overgezet op vervangende hardware met minimaal 6 maanden fabrieksgarantie na vervanging. Dit geldt niet voor de afgesloten WCS periode, deze termijn blijft gelden vanaf de originele aankoopdatum tot einde afgesloten carepack periode.
 • Indien er sprake is van een overeengekomen extra garantieverlenging door WCS buiten de duur van de fabrieksgarantie dan zorgt WCS voor vervanging door gelijkwaardige of nieuwe hardware indien het defect valt binnen de garantievoorwaarden van de fabrikant echter dan met de extra verlengde duur aangeboden door WCS.
 • De WCS Hardware Delivery service is gebaseerd op het toesturen van hardware als vervanging voor hardware welke defect gaat en valt binnen de garantieperiode en voorwaarden van de desbetreffende fabrikant en WCS.
 • WCS verplicht zichzelf een hardware poule te onderhouden gebaseerd op het type en aantal verkochte serviceproducten en de daarbij opgegeven uitvalspercentage van de desbetreffende hardware fabrikant.
 • De aankoopovereenkomst m.b.t. de gekochte hardware en de daarbij horende wettelijke verplichtingen zullen door WCS niet worden overgenomen van de verkopende partij. Reclamatie, crediteren, ruilen en / of upgraden van de hardware kan alleen door de verkopende partij worden gerealiseerd. WCS neemt enkel de (versnelde) afhandeling van de fabrieksgarantie en / of verlenging van de fabrieksgarantie over door als direct servicepunt de afhandeling te faciliteren inclusief bijbehorende extra diensten.
 • Defecten geconstateerd aan de originele hardware bij aankomst van de klant of bij de eerste installatie vallen onder de DOA (Dead On Arrival) termijn en niet onder de Next of Same Business Day Hardware Delivery van de producten waarvoor WCS is aangeschaft. In dien er sprake is van een DOA geldt dat de producten worden vervangen onder de normale service condities van de leverancier en fabrikant.

Bovenstaande service vooraarden en condities zijn een aanvulling op de algemene bepalingen en voorwaarden van WarrantyCare Services. WarrantyCare Services behoudt zich het recht voor om zonder enige kennisgeving of verplichting daartoe verbeteringen of wijzigingen aan te brengen in dit document alsmede wijzigingen aan de hierin beschreven producten en services.  WarrantyCare Services is een handelsnaam van Real Solutions Haarlem BV en valt eveneens onder dezelfde bepalingen en algemene voorwaarden als die van toepassing zijn op Real Solutions Haarlem BV.